آیین نامه اجرایی تشکیل واحد بازرسی و نظارت اصناف و نحوه اداره آن PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط اصناف مرند   
جمعه ۱۴ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۷:۵۵

الحاقیه آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی مبنی بر تشکیل واحد بازرسی و نظارت اصناف و نحوه اداره آن

پایگاه اطلاع رسانی اصناف

www.asnaf.ir

الحاقیه آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی

مبنی بر تشکیل واحد بازرسی و نظارت اصناف و نحوه اداره آن

 

مقدمه:

در اجرای سیاستهای کلان دولت محترم در زمینه واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و با توجه به برنامه های محوری وزارت بازرگانی در خصوص جلب مشارکت بیش از پیش اصناف به عنوان یکی از اقشار بزرگ و تاثیر گذار در فعالیتهای اقتصادی و اجرای برنامه های ساماندهی اصناف، همچنین ضرورت نظارت جدی و سازمان دهی شده بر عملکرد متصدیان واحدهای صنفی با هدف پاسخگویی به مطالبات و رسیدگی مردمی در این ارتباط، واحدهای بازرسی و نظارت اصناف در سطح کشور تشکیل می شوند.

با عنایت به اینکه لازم است تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت اصناف و ارتقاء سطح عملکردی سازمانهای صنفی در نظارت بر فعالیت واحدهای تحت پوشش با انسجام و هماهنگی کامل کلیه عوامل دست اندرکاران شکل گیرد لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بین اتحادیه های صنفی در رابطه با بازرسی واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایات و با استفاده از اختیارات مطرح در ماده 45 قانون نظام صنفی، این الحاقیه به آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی (وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور) اضافه و در تاریخ 6/8/86 به تصویب وزیر بازرگانی رسید.

فصل اول: تعاریف

ماده 1) واحد بازرسی و نظارت اصناف

واحدی است که از بازرسان معرفی شده توسط اتحادیه های صنفی هر شهرستان به نسبت تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش، زیر نظر مجمع امور صنفی شهرستان تشکیل و بازرسی از واحدهای صنفی و نیز رسیدگی به شکایات واصله از واحدهای مزبور را بر عهده دارد.

ماده 2) بازرس

فردی است که توسط اتحادیه به مجمع امور صنفی مربوطه معرفی تا به عنوان بازرس اتحادیه و ناظر کمیسیون نظارت شهرستان در چارچوب برنامه های واحد بازرسی و نظارت اصناف از واحدهای صنفی بازرسی بعمل آورد.

ماده 3) تخلفات

تخطی از ضوابط و مقررات صنفی مندرج در قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن و مصوبات کمیسیون نظارت و هیات عالی نظارت و سایر مراجع قانونی مذکور در قانون نظام صنفی می باشد.

ماده 4) مسئول واحد

فردی است که با پیشنهاد هیات رییسه مجمع امور صنفی مشترک یا مجامع امور صنفی و تایید کمیسیون نظارت به عنوان مسئول واحد بازرسی و نظارت اصناف تعیین می گردد.

ماده5)

کلیه اتحادیه هایی که تا 500 نفر عضو داشته باشند موظفند حداقل یک نفر را به عنوان بازرس واحدهای صنفی به مجمع امور صنفی شهرستان معرفی نمایند.

تبصره 1: اتحادیه هایی که بیش از 500 واحد صنفی عضو داشته باشند به ازای هر 300 واحد اضافه نیز یک نفر بازرس به مجمع امور صنفی شهرستان معرفی خواهند کرد.

تبصر 2: در شهرستان هایی که واحدهای تحت پوشش اتحادیه ها نصاب مقرر در ماده 5 را دارا نمی باشند، کمیسیون نظارت آن شهرستان ضمن تعیین تعداد بازرسین مورد نیاز ترتیبی اتخاذ خواهد کرد تا چند اتحادیه به اتفاق یه بازرس معرفی نمایند.

ماده6)

 افراد معرفی شده توسط اتحادیه های صنفی علاوه بر عنوان بازرس واحدهای صنفی، ناظر کمیسیون نظارت نیز خواهند بود و تحت نظارت مسئول واحد بازرسی و نظارت اصناف انجام وظیفه می نمایند.

تبصره: رییس کمیسیون نظارت شهرستان برای کلیه بازرسان واحد بازرسی و نظارت اصناف کارت شناسایی متحدالشکل که الگوی آن توسط شورای اصناف کشور تهیه و به تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت خواهد رسید، صادر می نماید.

ماده 7)

 بازرسان معرفی شده توسط اتحادیه ها باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف) حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

ب) نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری

ج) توانایی انجام بازرسی از واحدهای صنفی

د) عدم اعتیاد به مواد مخدر

ه) عدم اشتهار به فساد اخلاقی

و) حداکثر سن 50 سال

تبصره: احراز شرایط مندرج در بند هفت برای بازرسان و ناظران و تایید صلاحیت عمومی آنها به عهده کمیسیون نظارت شهرستان می باشد.

ماده 8)

 محل استقرار واحد بازرسی و نظارت اصناف توسط مجمع امور صنفی مربوط تامین و تعیین می گردد.

تبصره : سازمان و تشکیلات واحد بازرسی و نظارت اصناف براساس پیشنهاد شورای اصناف کشور و تصویب کمیسیون هیات عالی نظارت تعیین می گردد.

ماده 9)

 پرداخت حق الزحمه بازرسان معرفی شده توسط هر اتحادیه بعهده همان اتحادیه بوده و سایر هزینه  های جاری واحد بازرسی و نظارت اصناف از محل بودجه مجامع امور صنفی تامین خواهد شد.

ماده 10)

 میزان 20 درصد درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی موضوع تبصره 3 ماده 72 قانون نظام صنفی به شورای اصناف کشور پرداخت می گردد تا براساس عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت شهرستان ها در اختیار واحدهای مزبور قرار گیرد.

ماده 11)

 شورای اصناف کشور، مسئول پیگیری تشکیل واحد بازرسی و نظارت اصناف در شهرستان های کشور خواهد بود.

ماده 12)

 شورای اصناف کشور مسئول ایجاد هماهنگی واحدهای بازرسی و نظارت اصناف کشور بوده و موظف است گزارش عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اصناف را به صورت ماهیانه به منظور بررسی و طرح در جلسات کمیسیون هیات عالی نظارت به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارسال نماید.

ماده 13)

 شورای اصناف کشور به منظور انجام وظایف محوله براساس این دستورالعمل، موظف است واحدی تحت عنوان «واحد هماهنگی امور بازرسی و نظارت» ایجاد نماید.

تبصره: مسئول واحد مزبور با پیشنهاد اعضاء هیات رییسه شورای اصناف کشور و تایید کمیسیون هیات عالی نظارت، تعیین می گردد.

ماده 14)

 سازمان بازرگانی استانها موظفند گزارش کلی عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اصناف شهرستان های تابعه استان را به طور مستمر جهت معاونت توسعه بازرگانی داخلی ارسال نمایند.

فصل سوم: نحوه انجام بازرسی و دریافت شکایات

ماده 15)

 فعالیت واحد بازرسی و نظارت اصناف شامل دو بخش رسیدگی به شکایات و بازرسی و نظارت واحدهای صنفی خواهد بود.

ماده 16)

 بازرسی از واحدهای صنفی در قالب تیمهای دو نفره صورت می گیرد و بازرسان هنگام مراجعه به واحدهای صنفی کلیه موارد مربوط به وظایف قانونی متصدیان واحدها را در چارچوب قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن مورد توجه قرار داده و اقدام قانونی بعمل خواهند آورد.

ماده 17)

 در صورتیکه هنگام بازرسی از واحد صنفی، بازرسان به تخلفات صنفی مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی برخورد نمایند، ضمن تکمیل فرمهای تخلف، موضوع را از طریق مسئول واحد بازرسی و نظارت اصناف برای رسیدگی به دبیرخانه هیاتهای رسیدگی به تخلفات صنفی، موضوع ماده 72 قانون نظام صنفی ارسال می نمایند.

ماده 18)

 نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات صنفی در هیاتها و نیز اعتراض به آراء صادره توسط آنها براساس دستورالعمل اجرایی مواد 52 و 72 قانون نظام صنفی خواهد بود.

ماده 19)

 سایر تخلفات واحدهای صنفی که تخلف از ضوابط و مقررات و دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی قانون نظام صنفی، همچنین تخطی از مصوبات کمیسیون های نظارت و هیات عالی نظارت می باشد برای بررسی و اقدام قانونی به اتحادیه ذیربط منعکس خواهد شد.

ماده 20)

 بخش رسیدگی به شکایات نیز ضمن دریافت شکایتهای واصله از عملکرد متصدیان واحدهای صنفی و ثبت آنها در دفتر مخصوص، حداکثر ظرف مدت 10 روز به شکایتهای واصله رسیدگی و نتیجه را به شاکی اعلام می نماید. بدیهی است در صورت عدم احراز تخلف از سوی متشاکی، پرونده مختومه و در صورت احراز تخلف جهت رسیدگی به اتحادیه ذیربط یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات صنفی (برحسب موضوع) ارجاع می گردد.

ماده 21)

 اتحادیه موظف است به گزارشات واصله ترتیب اثر داده و نتیجه بررسی های خود را جهت اعلام به شاکی حداکثر ظرف مدت 10 روز به واحد بازرسی و نظارت اصناف اعلام نماید.

تبصره: نتیجه اقدامات اتحادیه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول از طریق واحد بازرسی و نظارت اصناف به اطلاع شاکی خواهد رسید.

ماده 22)

 در صورت اعتراض شاکی به نتیجه رسیدگی اتحادیه پرونده به همراه نتایج اقدامات انجام شده در اختیار مجمع امور صنفی ذیربط قرار می گیرد تا مجمع امور صنفی براساس بند (ب) ماده 30 قانون نظام صنفی موضوع را مورد بازنگری قرار داده و نتیجه حداکثر ظرف مدت ده روز به شاکی اعلام شود.

ماده 23)

ابلاغ بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات هیات عالی نظارت و کمیسیون هیات عالی نظارت در رابطه با واحدهای بازرسی و نظارت اصناف منحصرا توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و از طریق شورای اصناف کشور به واحدهای مزبور ابلاغ می گردد.

فصل چهارم: سایر موارد

ماده 24)

 مسئولیت هماهنگی واحدهای بازرسی و نظارت اصناف شهرستان های هر استان به عهده مسئول واحد بازرسی و نظارت اصناف مرکز استان خواهد بود.

ماده 25)

 مسئولیت آموزش بازرسان و ناظران موضوع این دستورالعمل بعهده مجامع امور صنفی خواهد بود. همچنین شورای اصناف کشور موظف است با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت دوره های آموزشی جهت مسئولین واحدهای بازرسی و نظارت استانها برگزار نماید.

ماده 26)

 رسیدگی به تخلفات بازرسان و ناظران به عهده کمیسیون های نظارت می باشد که براساس شکایات واصله بررسی و اقدام خواهد شد.

ماده 27)

 کلیه واحدهای صنفی مکلفند با بازرسان و ناظران موضوع این دستورالعمل همکاری نمایند.

تایید کننده: محمد صادق مفتح – معاون توسعه بازرگانی داخلی

تهیه کننده : سید حسین فرجی – رییس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت

آخرین به روز رسانی در جمعه ۱۴ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۸:۱۲
 

:: جستجو در سايت ::

:: امروز ::

 
دوشنبه
۱۳۹۴
تیر
۱۵
 

:: کاربران سایت ::نرخ طلا و ارز

سرويسهاي ويژه مرند

:: آمار بازديد سايت ::

بازديدها [+/-]
امروز:
ديروز:
پريروز:
28
200
260

-60
اين ماه:
ماه گذشته:
دو ماه قبل:
1058
6433
6494

-61

کلیه بازدید کنندگان سایت
بازدید سایت: 358 057


كليه حقوق اين سايت براي مجمع امور صنفی شهرستان مرند محفوظ مي باشد.
    |
طراحي و اجرا:
هادیران